ഇനി ഞാൻ മരിക്കട്ടെ !!!

മരണം എന്നത് അതീവ സുന്ദരമായ ഒരു കടന്നുപ്പോക്കാണ്. മരണം എന്നത് ഉണങ്ങിയ ഒരില അതിൻ്റെ തായ്ത്തണ്ടിൽ നിന്നുമറ്റുവീണ്, തൻ്റെ നിലനിൽപിന് ആധാരമായ മണ്ണിൽ വിലയിച്ചു ചേരുന്നതുപോലെ അതീവ സുന്ദരവും , നൈസർഗ്ഗികവും, പ്രകൃതിദത്തവുമാണ്.

മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ മരണമെന്നത്, ബോധത്തിൻ്റെ അടുത്ത തലത്തിലേക്കുള്ള ട്രാന്സിഷനാണ്. ഏതൊരു ശുദ്ധ ബോധത്തിൽനിന്നാണോ ശരീരംകൊണ്ട് ”ഞാൻ” എന്ന പരിമിതപ്പെട്ട വ്യക്തിബോധത്തിലേക്ക് നാം വളർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന ധാരണയുണ്ടാകുന്നത്, ആ മിഥ്യയിൽ നിന്നും തൻ്റെ ആധാരമായ ശുദ്ധബോധത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കാണത്. ഒരു തരത്തിലുള്ള തീർത്ഥാടനം… യോഗാത്മകമായ ജീവിതംകൊണ്ടും സാധനാനുഷ്ടാനങ്ങൾകൊണ്ടും എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രത്യക്ഷാനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മരണത്തെ ഞാനിങ്ങനെയാണ് മനസിലാക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പ്രാണൻ അതിൻ്റെ നാല് ഉപാധികളോടുകൂടിയും, അഞ്ച് ഉപോപാധികളോടുകൂടിയും ഇറങ്ങിമാറുന്നതിനെയാണ് മരണം എന്ന് വിളിക്കുക എന്നാണ്, ഹിമാലയത്തിലെ നാഥ സമ്പ്രദായത്തിലെ എൻ്റെ ഗുരു ശിവകർനാഥ്‌ മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത്, ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കണം ഭാരതീയ ആത്മീയ ചിന്താപദ്ധതികളിലും വിവക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക എന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു.

പ്രാണനെക്കൂടാതെ അപാനൻ, വ്യാനൻ, സമാനൻ, ഉദാനൻ എന്നീ പ്രാണങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉപപ്രാണങ്ങളായ ദേവദത്തം , ധനഞ്ജയം, കൂർമ്മം ,കൃകരം, വരാഹം എന്നീ പത്തു പ്രാണങ്ങളുമാണ് ശരീരമെടുത്ത ജീവൻ്റെ കാര്യ കാരണ ശരീരങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചുനിന്ന് ശ്വസോച്ഛാസം മുതൽ ഉപാപചയപ്രവർത്തനങ്ങളെ വരെ നിയന്ത്രിക്കുകയും, അന്നമയാദി കോശങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് ബോധാവസ്ഥ മുതൽ തുരീയാതീതംവരെ സ്വാധീനിച്ച് നിലകൊള്ളുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ ആധാരമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഈ പത്തുപ്രാണങ്ങളുടെ ഗതിവിഗതികളിലാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ നിലനില്പ്. എന്തിനധികം പറയണം ഞാനെഴുതിയതു വായിക്കുകയും അതിനെ തലച്ചോറിലിട്ടു പരിണാമപ്പെടുത്തി അർഥം മനസ്സിലാക്കി ശേഖരിച്ചു വെയ്ക്കുന്നതുപോലും ഈ പ്രാണങ്ങളുടെ ശക്തിവിലാസത്തിലെന്നു മനസ്സിലാക്കുക.

വായു നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഒരു ബലൂൺ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഏതുപ്രകാരത്തിലാണോ ബലൂണിലുണ്ടായിരുന്ന വായു പുറത്തെ വായുവുമായി സമന്വയിച്ചത് അതുപോലെയാണ് മരണശേഷം വ്യക്തിബോധം സമഷ്ടിബോധവുമായി സമന്വയിക്കപ്പെടുക. മറ്റൊരു താരത്തിൽപ്പറഞ്ഞാൽ എപ്രകാരമാണോ സമുദ്രത്തിൽ ഉയർന്നുവന്ന ഒരു തിര അല്പനേരത്തിനുശേഷം സമുദ്രവുമായി വിലയിച്ചുചേർന്ന് സമുദ്രമായിത്തന്നെ തീരുന്നത്, അപ്രകാരം തന്നെയാണ് വ്യക്തിബോധം ( Individual Consciousness) സമഷ്ടിബോധവുമായി ( Cosmic Consciousness ) വിലയിച്ചുചേരുന്നത്. ഇത് അഗാധമായ ധ്യാനത്തിലൂടെ പ്രത്യക്ഷാനുഭവംകൊണ്ട് ഞാൻ മാസിലാക്കിയതുപോലെ നിനക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളു.

അന്തോണി മരിച്ചാലും, അച്യുതനും അഷ്റഫും മരിച്ചാലും ഇതുതന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക.

മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ, അനാദികാലം മുതൽക്കേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലും പ്രപഞ്ചധീതത്തിലും ശുദ്ധവും പൂർണ്ണവുമായ ബോധം മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ. ആരും ജനിക്കുന്നുമില്ല, മരിക്കുന്നുമില്ല. നീയും ഞാനുമില്ല, ഞങ്ങളും നിങ്ങളുമില്ല. നാമെല്ലാം ബോധക്കടലിൽ ഒരു നൊടിനേരത്തേക്കുയർന്നുനിൽക്കുന്ന വെറും അലകൾ മാത്രം.

തിബറ്റിലെ കാഗ്യു ബുദ്ധ തത്വശാസ്‌ത്രങ്ങളിൽ മരണത്തെക്കുറിച്ചും ശരീരംവിടപ്പെട്ട ബോധത്തിൻറെ പരിണാമവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളരെ വിശദവും വ്യക്തവുമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം അറിവുകൾ ആത്മീയ സാധനാനിഷ്ഠകളിലൂടെ മാത്രമേ നേടിയെടുക്കുവാനാകൂ. ലാമ സോപ റിമ്പോച്ചെ ( Lama Zopa Rinpoche ) യിലൂടെ ഇത്തരം അറിവുകളിലേക്കു കടന്നു ചെല്ലുവാൻ എനിക്കു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പാലക്കാട് വണ്ടിത്താവളം തപോവരിഷ്ഠാശ്രമത്തിൽ എൻ്റെ ശ്രീ ഗുരു തഥാതൻ്റെ കാൽചുവട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഞാനദ്ദേഹത്തോടു മരണത്തെക്കുറിച്ചു ചോദിക്കുകയുണ്ടായി . അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തനിപാലക്കാടൻ ഗ്രാമ്യഭാഷയിൽ എന്നോടു പറഞ്ഞത്; ”നീ ആദ്യം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കൂ; ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ അറിവുതന്നെയാണ് മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും” എന്നാണ്.

എന്നെ വായിക്കുന്ന നിന്നോടും ഇതുതന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. ജീവിതമെന്ന ഈ അഭൂതപൂർവ്വമായ വിസ്മയത്തെ, നിൻ്റെ നൈസർഗ്ഗിക സിദ്ധികളായ ധ്യാന, ധാരണ, ധിഷണാദികളുടെ സഹായത്തോടെ മനസിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. നിൻ്റെ ആർത്ത ഹൃദയത്തിൻറെ വ്യഥയടക്കുവാൻ നിനക്കായി കാലം കാത്തുവെച്ച ഗുരുവിലേക്ക് വ്യതിചലിച്ചു യാത്രചെയ്യുക. മരണമെന്നത്, പ്രണയംപോലെ സുന്ദരമായ ആയിത്തീരലുകളാണെന്ന ബോധത്തിലേക്ക്.. പരമമായ ഉണ്മയിലേക്ക് അയാൾ നിന്നെ വഴിതെളിക്കും.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s